• Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje dla płatników składek konkurs na dofinansowanie projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy oraz projektów zmniejszających oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy.

  Płatnicy składek mogą uzyskać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka, a także zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi.

  – W ramach konkursu każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 procent wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tysięcy złotych. Przy czym minimalna wysokość dofinansowania wynosi 10 tysięcy złotych – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

  Żeby zdobyć dofinansowanie wnioskodawca nie może:

  • zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • zalegać z opłacaniem podatków,
  • być w stanie upadłości,
  • być pod zarządem komisarycznym,
  • być w toku likwidacji,
  • być postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

  Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata, dlatego o dofinansowanie nie może ubiegać się płatnik, który otrzymał takie dofinansowanie przed upływem 3 lat:

  • od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
  • od dnia zwrotu dofinansowanie, do którego został zobowiązany.

  – Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, oświetlenia, urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze, urządzeń mechanicznej wentylacji powietrza czy też środków ochrony indywidualnej – dodaje rzeczniczka.

  Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl. Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można zadawać wyłącznie pocztą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.

  Udostępnij