• Regulamin i Polityka Prywatności

  Regulamin

  Definicje:

  Regulamin – niniejszy dokument,

  Administrator – Przedsiębiorstwo Wydawnicze „PAVOX” z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 30, 95-200 Pabianice, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153549,

  Moderator – osoba upoważniona przez Administratora do dokonywania oceny pod względem zgodności z Regulaminem, przepisami prawa oraz ewentualnymi roszczeniami osób trzecich wszelkich treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie oraz do usuwania treści niezgodnych z Regulaminem,

  Serwis – platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet zamieszczona pod adresem www.mojlask.pl, stworzona i utrzymywana przez Administratora, zawierająca materiały prasowe udostępniane odpłatnie i nieodpłatnie, umożliwiająca również zamieszczanie komentarzy i ogłoszeń zgodnie z funkcjonalnościami platformy,

  Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim jakichkolwiek danych,

  Zawartość – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w Serwisie przez Administratora,

  Komentarze – wszelkie wypowiedzi, w tym recenzje, informacje, dane, materiały, schematy, algorytmy, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, niezależnie od charakteru oraz formatu, umieszczone w Serwisie przez Użytkowników.

  Ogłoszenia – wszelkie przekazane przez Użytkowników informacje umieszczane przez Administratora odpłatnie za pośrednictwem Serwisu,

  Operator płatności – serwis płatniczy przelewy24.pl prowadzony przez DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, zarejestrowana przed Sądem Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513,

  Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
  Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;

           Postanowienia ogólne

  1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i Zawartości, stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
  2. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.mojlask.pl, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Korzystanie z Serwisu
  1. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami.
  2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów.
  3. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności takich, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp lub korzystanie z Serwisu, Zawartości i Ogłoszeń. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników, które w jakikolwiek sposób naruszałyby ich prawa lub interesy.
  4. Korzystając z serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
  5. Korzystanie z Serwisu, z wyłączeniem zamieszczania Ogłoszeń, oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika  z Zawartością. Takie korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Użytkownika poczynienia żadnych formalności, w tym rejestracji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania dowolnych płatnych funkcji Serwisu, jak również funkcji, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji. O powyższych okolicznościach Administrator poinformuje poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.
  6. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Serwisu.
  7. Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu nie przysługują żadne prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania z niej w sposób określony w Regulaminie. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
  8. Bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora zabronione jest umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, a także prowadzenie za pośrednictwem Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej bądź promocyjnej.
  9. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz i sondaży opinii publicznej.
  10. Administrator oświadcza, że w Serwisie za jego wyraźną zgodą mogą być zamieszczane reklamy lub inne treści komercyjne, w tym marketingowe, handlowe, promocyjne, w różnych formach.
  11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone w Serwisie w ramach Zawartości informacje, w tym w szczególności rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po dokonaniu analizy konkretnego stanu faktycznego sprawy i wszystkich związanych z nią okoliczności. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych w Serwisie informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkownika dla określonych działań, w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych przez Użytkownika na ich podstawie.

   Zamieszczanie Komentarzy

         Zamieszczając dany Komentarz Użytkownik oświadcza, że:

  1. ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść umieszczonego przez siebie Komentarza,
  2. jest uprawniony do dysponowania, korzystania lub rozpowszechniania treści zawartych w Komentarzu, w tym wszelkich danych, informacji, sloganów, znaków, symboli lub innych elementów występującymi w jego treści,
  3. treść Komentarza może się spotkać z oceną, krytyką lub komentarzem osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę tych wypowiedzi, a Użytkownik zwalnia Administratora z odpowiedzialności w tym zakresie,
  4. Komentarz i jego wykorzystanie zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów bądź tajemnicy chronionej prawem,
  5. zwalnia Administratora, z wszelkich roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z zamieszczeniem i utrzymywaniem Komentarza w ramach Serwisu, oraz zobowiązuje się zapłacić zasądzone lub uzgodnione z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich odszkodowanie lub zadośćuczynienie i dokonać usunięcia skutków naruszenia,
  6. upoważnia Administratora do układania i porządkowania Komentarzy według kryterium kolejności zamieszczenia w ramach Serwisu
  7. Z chwilą zamieszczenia Komentarza Użytkownik udziela Administratorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części i nieograniczone w czasie i co do terytorium, wykorzystanie przesłanej treści Komentarza, w szczególności poprzez utrwalenie i zwielokrotnianie go dowolną techniką, wyświetlanie oraz publiczne odtwarzanie w ramach Serwisu.
  8. Użytkownik zrzeka się wobec Administratora wykonywania praw autorskich względem zamieszczonego przez siebie Komentarza za wyjątkiem prawa do oznaczenia Komentarza imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora, zgodnie z wpisem w odpowiednim polu formularza dodawania Komentarza.
  9. Zabronione jest umieszczanie Komentarzy:
  10. naruszających prawo lub będących sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego, a także Komentarzy, które naruszają dobra osobiste bądź prawa osób trzecich, są wulgarne lub obsceniczne,
  11. zawierających bądź odsyłających do treści o charakterze erotycznym bądź pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do takich treści,
  12. naruszających normy prawne lub moralne, w szczególności propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.),
  13. zawierających słowa powszechnie uznawane za obelżywe,
  14. stanowiących niezamówioną informację handlową, w szczególności będącą przekazem reklamowym, zawierającą odnośniki do stron zewnętrznych oraz treści skopiowane z innych mediów,
  15. wielokrotne wysłanie tego samego Komentarza lub wielu różnych Komentarzy w bardzo krótkich odstępach czasu, a także dodawanie Komentarzy przez te same osoby posługujące się różnymi pseudonimami,
  16. Administrator zastrzega, iż przed umieszczeniem w Serwisie każdy z Komentarzy dodanych przez Użytkownika wymaga akceptacji Moderatora. Z tego względu Komentarze ukazują się w Serwisie w czasie do 24 godzin od momentu dodania ich przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia w Serwisie bądź usunięcia z Serwisu każdego Komentarza (w szczególności naruszającego zasady niniejszego Regulaminu, prawa itp.), bez konieczności uzyskiwania zgody autora Komentarza. Decyzję o odmowie umieszczenia w Serwisie Komentarza bądź o jego usunięciu podejmuje Moderator.
  17. Administrator ma prawo w każdym czasie zawiesić bądź całkowicie wyłączyć możliwość umieszczania Komentarzy w Serwisie.
  18. Zamieszczenie Komentarza oznacza wprowadzenie przez Użytkownika, intencjonalnie lub przypadkowo, jakichkolwiek treści do Serwisu, w szczególności  umieszczenie pod wprowadzonym do Serwisu artykułem tekstów, wypowiedzi, wizerunków, linków lub innych materiałów lub danych, na których umieszczenie zezwala funkcjonalność Serwisu w danej chwili. Zamieszczanie Ogłoszeń
  1. przesłanego drogą mailową na adres biuronzp@pavox.pl,
  2. złożonego osobiście w Biurze Ogłoszeń Nowego Życia Pabianic, przy ul. Waryńskiego 2, 95 – 200 Pabianice,
  3. Ogłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Administratora.
  4. Administrator wprowadza Ogłoszenia do Serwisu w terminie uzgodnionym ze składającym zamówienie, nie wcześniej jednak niż po dokonaniu przez składającego zamówienie zapłaty należnego Administratorowi wynagrodzenia.
  5. Ogłoszenia publikowane będą w Serwisie przez okres jednego tygodnia, chyba że składający zamówienie uzgodni z Administratorem inny okres publikacji Ogłoszenia. Okres publikacji Ogłoszenia liczony jest od momentu jego ukazania się w Serwisie.
  6. Konsument składający zamówienie może w terminie 14 dni od dnia jego przyjęcia przez Administratora, odstąpić od złożonego zamówienia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstępując od zamówienia konsument składa Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w jednej ze wskazanych niżej form:
  7. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuronzp@pavox.pl,
  8. pisemnie, wysyłając oświadczenie na adres Biura Ogłoszeń Nowego Życia Pabianic, przy ul. Waryńskiego 2, 95 – 200 Pabianice, przy czym do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem,
  9. pisemnie, składając oświadczenie osobiście w Biurze Ogłoszeń Nowego Życia Pabianic, przy ul. Waryńskiego 2, 95 – 200 Pabianice,
  10. Konsument składający zamówienie traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Administrator wykonał już zamówioną usługę umieszczając zamówione Ogłoszenie w Serwisie.
  11. Składający zamówienie oświadcza, że:
  12. ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść Ogłoszenia,
  13. jest uprawniony do dysponowania, korzystania lub rozpowszechniania treści zawartych w Ogłoszeniu, w tym wszelkich danych, informacji, sloganów, znaków, symboli lub innych elementów występującymi w jego treści,
  14. publikacja Ogłoszenia w Serwisie nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa, dobrych obyczajów, moralności, uczuć, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów bądź tajemnicy chronionej prawem,
  15. zwalnia Administratora, z wszelkich roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z zamieszczeniem i utrzymywaniem Ogłoszenia w ramach Serwisu, oraz zobowiązuje się zapłacić zasądzone lub uzgodnione z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich odszkodowanie lub zadośćuczynienie i dokonać usunięcia skutków naruszenia,
  16. Ogłoszenie nie zostało w ogóle zamieszczone lub nie było utrzymywane w Serwisie przez okres, za który składający zamówienie uiścił zapłatę,
  17. Ogłoszenie zostało udostępnione w Serwisie w sposób uniemożliwiający jego odczytanie,
  18. treść Ogłoszenia udostępnionego w Serwisie nie odpowiada złożonemu zamówieniu,
  19. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuronzp@pavox.pl,
  20. pisemnie, na adres Biura Ogłoszeń Nowego Życia Pabianic, przy ul. Waryńskiego 2, 95 – 200 Pabianice,
  21. pisemnie, poprzez złożenie jej osobiście w Biurze Ogłoszeń Nowego Życia Pabianic, przy ul. Waryńskiego 2, 95 – 200 Pabianice,
  22. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady umożliwiający Administratorowi jej usunięcie. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
  23. ponownego, nieodpłatnego zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie przez okres, na który zostało ono wykupione,
  24. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie Ogłoszeń.
  25. Ogłoszenia umieszczane są odpłatnie zgodnie z cennikiem podanym w Serwisie w zakładce  http://www.mojlask.pl/reklama/.
  26. Administrator zamieszcza w Serwisie Ogłoszenia na podstawie zamówienia:
  • W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta składającego zamówienie Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  • Składającemu zamówienie przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy:
  • Reklamacja powinna zostać złożona:
  • Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, składającemu zamówienie przysługuje żądanie:

  bądź

  • zwrotu uiszczonej ceny Ogłoszenia. Procedura zgłaszania zagrożenia lub naruszenia praw Zgłoszenie naruszenia powinno zostać dokonane:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuronzp@pavox.pl,
  2. pisemnie, na adres Biura Ogłoszeń Nowego Życia Pabianic, przy ul. Waryńskiego 2, 95 – 200 Pabianice,
  3. pisemnie, poprzez złożenie go osobiście w Biurze Ogłoszeń Nowego Życia Pabianic, przy ul. Waryńskiego 2, 95 – 200 Pabianice,
  4. Zgłoszenie naruszenia powinno wskazywać podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia o naruszeniu i uzasadnienie żądania usunięcia określonego Komentarza bądź Ogłoszenia z Serwisu.
  5. Administrator oświadcza, iż udostępniając w Serwisie Komentarze i Ogłoszenia nie bada czy zawarta w nich treść jest prawdziwa albo narusza czyjekolwiek prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know how, interesy, tajemnicę chronioną prawem lub jakiekolwiek zobowiązania. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za treść, przydatność, kompletność, prawdziwość bądź formę Komentarzy i Ogłoszeń zamieszczanych w ramach Serwisie. Treść i forma Komentarzy i Ogłoszeń nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora.
  6. W sytuacji gdy zamieszczony w Serwisie Komentarz bądź Ogłoszenie narusza czyjekolwiek prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know how, interesy, tajemnicę chronioną prawem lub jakiekolwiek zobowiązania Administrator, powiadomiony o takim naruszeniu przez osobę uprawnioną zgodnie z procedurą opisaną poniżej, podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu takiego Komentarza bądź Ogłoszenia. W takim przypadku składającemu zamówienie, którego Ogłoszenie zostało usunięte z Serwisu nie przysługuje żądanie zwrotu jakiejkolwiek części ceny Ogłoszenia.
  7. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia Administrator dokonuje jego analizy i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie z Serwisu wskazany przez zgłaszającego naruszenie Komentarz bądź Ogłoszenie. Jeżeli podane w zgłoszeniu informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem zgłoszenia Administrator zwróci się do zgłaszającego naruszenie o ich uzupełnienie. Polityka prywatności
  1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
  2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  3. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
  4. Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  5. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  6. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, przy czym analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  7. możliwości logowania do Serwisu;
  8. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu.
  9. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
  10. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
  11. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Serwisu.
  12. Pliki (cookies) z których korzysta Serwis mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
  13. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
  14. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl. Informacja dla kontrahentów w sprawie zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych 

  Uprzejmie informujemy, że w ramach współpracy ze swoimi klientami Przedsiębiorstwo Wydawnicze Pavox Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi Wydział Gospodarczy pod numerem 000153549 – jako Administrator danych osobowych – przetwarza dane osobowe kontrahentów (w tym osób fizycznych) i pracowników.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/14 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jako Administrator danych osobowych Kontrahenta, podaję następujące informacje:

  Dane dotyczące Administratora:

  Pavox, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 30 , NIP 731-000-70-00 REGON 004303631 dane kontaktowe: rodo@pavox.pl

  Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

  – wykonanie ciążących na Przedsiębiorstwie Wydawniczym Pavox Sp. z o.o. obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

  – weryfikowanie wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny,

  – marketing produktów własnych Administratora, w tym informowanie o produktach i punktach sprzedaży,

  – wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,

  – ustalenie, ochrona i dochodzenie roszczeń,

  – tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,

  – zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji.

  Odbiorcy Państwa danych osobowych:

  – podmioty wspierające operacyjnie realizację transakcji takie jak: obsługa techniczna, obsługa księgowa, Call Center, obsługa sklepów i portali internetowych Administratora, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,

  – organizacje płatnicze,

  – podmioty promujące lub pośredniczące w sprzedaży usług Administratora,

  – podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

  Transfery Państwa danych osobowych:

  Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym do państw spoza obszaru UE.

  Okres przechowywania danych osobowych:

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji transakcji handlowej, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

  Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  Przysługuje Państwu – w odniesieniu do Państwa danych osobowych – prawo do:

  – żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

  – żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

  – żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

  – żądania ograniczenia przetwarzania danych,

  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  – żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

  – wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

  Podanie danych osobowych Kontrahenta jest wymogiem prawnym związanym z przeciwdziałaniem terroryzmowi i praniu pieniędzy, a także wymogiem umownym. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości realizacji transakcji.

        Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w Serwisie.
  2. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
  3. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Rozdziału VI dotyczące prawa odstąpienia od umowy.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 7 dni od opublikowania ich w Serwisie. Ogłoszenia zakupione przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu zakupu.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania bądź zawieszenia świadczenia usług w ramach Serwisu. W takim przypadku poinformuje o tym fakcie Użytkowników, zamieszczając w Serwisie stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia usług może nastąpić nie wcześniej niż  po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym.
  6. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie skutkuje nieważnością pozostałych postanowień.