• Radnym z Kolumny nie można odmówić pomysłów i zaangażowania. W swojej małej ojczyźnie chcą stworzyć miejsce dla seniorów oraz trudnej młodzieży. Najstarszych mieszkańców chcieliby objąć teleopieką.

   

  20 lutego do burmistrza Łasku wpłynęły wnioski i interpelacje radnych Koalicji Obywatelskiej. Pomysły są ciekawe, szczególnie te dotyczące seniorów. Klub ma świadomość, że zwiększa się liczby seniorów, osób samotnych powyżej 70. roku życia. Radni proponują więc objęcie tej grupy mieszkańców programem Teleopieka.

  Wielu mieszkańców ma utrudniony lub nawet uniemożliwiony z racji odległości dostęp do ośrodków opieki zdrowotnej. Rodzaj schorzeń, kondycja fizyczna, samotne zamieszkanie, nie gwarantują szybkiego i skutecznego wzywania pomocy. System teleopieki bez wątpienia rozwiązałby w znacznym stopniu te problemy, pozwalając jednocześnie naszym seniorom na godne, bezpieczne życie – mówi Sylwester Florczak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łasku.

   

  System Teleopieka to różnego rodzaju rozwiązania, których zadaniem jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych. Oczekują w głównej mierze poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości, że w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na wsparcie. Teleopieka polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia, a w przypadku ich wystąpienia wezwanie pomocy lub przekazywanie wiadomości opiekunowi. Osoby starsze oraz niepełnosprawne są grupą, która spędza większość czasu w samotności. Są wówczas pozbawieni podstawowej opieki. Z drugiej strony Teleopieka dostarcza opiekunom narzędzie do skutecznego reagowania na sytuacje alarmowe. Zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo, odciążając ich bliskich od wielu zmartwień. Stabilizacja emocjonalna sprzyja wówczas aktywniejszemu udziałowi w życiu społecznym.

  Klasyczne rozwiązania Teleopieki oparte są na systemach przywoławczych w postaci przycisków, po uruchomieniu których wysyłany jest sygnał SOS. Urządzenie lokalizacyjne umożliwia śledzenie miejsca przebywania podopiecznego. Cennym uzupełnieniem są urządzenia diagnostyczne, które dokonują na życzenie pomiarów różnych parametrów medycznych.

  Tymczasem zdarzają się sytuacje, kiedy osoba jest nieprzytomna lub nie będzie pewna, że chce nacisnąć przycisk czy np. dokonać pomiaru ciśnienia. System Teleopieka NaszSenior.pl oferuje powyższe funkcje, ale uzupełnia je o automatyczne monitorowanie zachowań. Ta rozszerzona wersja jest pozbawiona wad typowego rozwiązania. Specjalny moduł oparty o sztuczną inteligencję w zakresie eksploracji danych gromadzi, przetwarza i analizuje dane przekazywane w interwałach kilkunastosekundowych. System samodzielnie podejmuje decyzje o występowaniu zagrożenia i w przypadku pojawienia się takich sytuacji automatycznie informuje opiekunów.

   

  Teleopiekę oferują wyspecjalizowane firmy medyczne lub opiekuńcze. Zakres świadczonych usług jest różny, ale stale rozbudowywany stosownie do bieżących możliwości technologicznych. W sytuacji systematycznego „starzenia się” społeczeństwa obserwujemy stale wzrastające zapotrzebowanie na usługi tego typu. Jest praktyczną alternatywą dla usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. Osoby starsze lub niepełnosprawne nie doświadczają traumatycznych przeżyć.

  Często Teleopieka jest usługą częściowo wspieraną finansowo przez organizacje samorządowe, fundacje lub stowarzyszenia pomocowe. Z drugiej strony zainteresowane firmy mogą bezpiecznie inwestować w tę tak bardzo potrzebną usługę dzięki wsparciu ze strony funduszy unijnych. Poziom dofinansowania projektów związanych z tego typu zadaniami przekracza najczęściej 90%.

   

  Radni wnioskują również o zorganizowanie miejsca dziennego pobytu (świetlicy, klubu) dla seniorów oraz trudnej młodzieży. Są zaniepokojeni coraz trudniejszą sytuacją socjalną mieszkańców Kolumny. Co dziewiąty korzysta z pomocy opieki społecznej, co czwarty z tej grupy ma problemy alkoholowe. Powiększająca się grupa mieszkańców to emeryci, których problemem jest bieda, ale i samotność.

  Radna Krystyna Politańska od lat monitoruje i wspiera to środowisko. Odbyła wiele rozmów z zainteresowanymi i konkluzja jest taka, aby w celu zapobiegnięcia dalszej degradacji zorganizować miejsce, w którym mogliby się spotkać, spędzać razem czas i wspierać się wzajemnie. Proponujemy, aby na ten cel przeznaczyć wolne pomieszczenia w ZSO w Kolumnie, wskazane przez dyrekcję szkoły. Uzyskaliśmy aprobatę dyrektor ZSO w Kolumnie, przedstawicieli Rady Dzielnicy Kolumna oraz stowarzyszenia Nasza Kolumna – dodaje wiceprzewodniczący.

  Wiemy, że 27 lutego w szkole pojawiła się delegacja z ratusza w osobie burmistrza i wiceburmistrz. Na oficjalną decyzję trzeba jeszcze poczekać, ale wiemy, że ten pomysł przypadł im do gustu.

   

  Ostatni wniosek dotyczy modernizacji niektórych obiektów na terenie gminy.

  Ponieważ rewitalizacja nie doszła do skutku z uwagi na niekorzystne proporcje finansowania ze środków zewnętrznych (tylko 25%), za pośrednictwem Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej składamy wniosek do pana burmistrza o pilną potrzebę dokonania modernizacji wskazanych obiektów w gminie Łask z naciskiem na obszar Kolumny, czyli: kamienicy przy placu 11 Listopada w Łasku, placu Szarych Szeregów w Kolumnie, terenu przed przychodnią w Kolumnie, ulicy Kopernika od ulicy Piotrkowskiej, w kierunku centrum Kolumny, ulicy Bazarowej – wyjaśnia radna Krystyna Politańska.

   

  Radnym gratulujemy pomysłu i doceniamy aktywność.

  Udostępnij