• W Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie 29 czerwca br. odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Widawa poświęcona między innymi wykonaniu budżetu za rok 2016 oraz udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Michałowi Włodarczykowi. W trakcie obrad Pani Elżbieta Pluta – Skarbnik Gminy przedstawiła Radzie, jak zrealizowany został plan finansowy w ubiegłym roku oraz zmiany, jakie dokonano w bieżącym okresie. Pan Ryszard Bruzda – Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z przedłożonego sprawozdania oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Michałowi Włodarczykowi. Ponadto kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych omówili sprawozdania z działalności nadzorowanych przez nich jednostek w 2016 roku.

    Radni jednogłośnie podjęli uchwały dotyczące wspomnianych sprawozdań oraz zmian w budżecie gminy oraz tą najważniejszą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

    Wójt otrzymał brawa od radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek podległych oraz gratulacje i kwiaty od Przewodniczącego Rady Gminy. Z kolei Wójt Michał Włodarczyk w trakcie swego wystąpienia podkreślił, iż nie byłoby to możliwe bez pomocy Rady Gminy oraz ogromnego zaangażowania pracowników Urzędu Gminy. Szczególne podziękowania złożył swojemu zastępcy Pani Agnieszce Galuś oraz skarbnikom Elżbiecie Plucie i Piotrowi Wołoszowi

    źródło: gmina Widawa.

    Udostępnij