Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| June 17, 2021

Scroll to top

Top

Dotacja z budżetu gminy Łask na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków -

Dotacja z budżetu gminy Łask na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Burmistrz Łasku informuje, że po 20 maja br. zostanie ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Łask na dofinansowanie kosztów służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przedmiot dofinansowania:

  1. Przedmiotem dofinansowania jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5m3/dobę. Wysokość dofinansowania przedsięwzięcia dla jednego budynku mieszkalnego będzie wynosić 5.000,00 złotych.
  2. Dofinansowaniem mogą być objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków, budowane na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Łask w obszarach, dla których nie jest wykonana ani planowana w ciągu najbliższych 3 lat  do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe.
  3. Dotacji podlegają wyłącznie wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu oczyszczania ścieków, wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie:

  1. Dotacja przyznawana jest na podstawie wniosku – zgodnie ze wzorem, który będzie można pobrać w dniu ukazania się ogłoszenia o naborze na stronach www.lask.plwww.bip.lask.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14
  2. O kolejności złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Łasku wyłącznie w formie papierowej.
  3. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza Łasku.
  4. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Łask w danym roku budżetowym.
  5. Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych posiadających prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane położoną na terenie gminy Łask.

źródło:lask.pl