Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| January 26, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY WIDAWA

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY WIDAWA

W związku z trwającą epidemią koronawirusa i ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego zaplanowana na 26 listopada 2020 roku o godz. 10.00 XXXIX Sesja Rady Gminy Widawa odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury bez udziału publiczności. Wszystkich zapraszamy do oglądania transmisji na na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Transmisje Obrad Rady Gminy”

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy przewiduje:

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Widawa i stwierdzenie prawomocności obrad oraz prawidłowości zwołania sesji.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej – stadionu sportowego zlokalizowanego na terenie gminy Widawa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Widawa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Widawa na lata 2021-2028”.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Wstaw komentarz