• W okresie od dnia 10.06.2024 r. do dnia 24.06.2024 r. planowane jest przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w 31 sołectwach Gminy Łask na nową kadencję 2024-2029. Termin, godzina i miejsce zebrania wiejskiego określone są w załączonym harmonogramie.

  Zgodnie ze Statutem stanowiącym załączniki od nr 1 do nr 31 przyjętej Uchwały Nr XLVII/606/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutów dla 31 sołectw Gminy Łask prawo do głosowania na zebraniu wiejskim ma każdy mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gminy wpisany do rejestru wyborców danego sołectwa, zwany w dalszej części statutu „Uprawnionym”.

  W związku z powyższym przypominam, że wyborca jest ujmowany tylko w jednym spisie wyborców sporządzonym przez Burmistrza Łasku.

  W spisie wyborców sporządzanym dla danego sołectwa zostanie ujęty wyborca:

  • zameldowany na pobyt stały na obszarze danego sołectwa,
  • ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
  • nigdzie niezamieszkały stale przebywający na obszarze danego sołectwa ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze sołectwa.

  Ważne!

  Wyborcy, którzy  nie są ujęci w spisie wyborców w Gminie Łask w poszczególnych sołectwach, aby mogli wziąć udział w wyborach sołeckich muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

  Decyzję  o ujęciu lub odmowie ujęcia  w stałym obwodzie głosowania wydaje Burmistrz Łasku w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku, po sprawdzeniu, czy wyborca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.

  Wniosek należy złożyć najpóźniej na 5 dni przed datą wyborów w danym sołectwie.

  W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

  Wyborcy, którzy zostaną  ujęci w stałym obwodzie głosowania korzystać będą na obszarze gminy z prawa wyborczego we wszystkich wyborach powszechnych i referendach.


  Harmonogram zebrań.pdf (73,26KB

  źródło: lask.pl

  Udostępnij