• 31 sierpnia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Łasku odbyła się uroczystość wręczenia przez Burmistrza Łasku  nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Z rąk  Pana Gabriela Szkudlarka – Burmistrza Łasku  akty mianowania odebrało 4 nauczycieli.
  Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele złożyli ślubowanie według roty zawartej w tej ustawie.
  Według dotychczasowych przepisów ustawy Karta Nauczyciela stopień nauczyciela mianowanego uzyskuje nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu 2 lat od uzyskania tego stopnia, odbył staż trwający 2 lata i 9 miesięcy oraz zdał egzamin przed komisją powołaną przez Burmistrza Łasku.
  W skład komisji wchodzili: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony i 2 ekspertów wpisanych na listę ekspertów przez Ministra Edukacji i Nauki.
  W sierpniu 2022 r. do egzaminu przystąpiło 4 nauczycieli –  wszyscy zdali egzamin. Po spełnieniu wymienionych wymogów , awans nauczyciela mianowanego zdobyli i w dniu dzisiejszym akty otrzymują:

  Małgorzata Makowska– nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w grupach integracyjnych –  zatrudniona w Przedszkolu Publicznym nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku ;

  Justyna Kmiecik – Pasternak– nauczyciel języka angielskiego – zatrudniona w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego  w Wiewiórczynie;

  Małgorzata Wiśnik-  nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego  –  zatrudniona w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łasku;

  Karol Jabłoński– nauczyciel religii oraz WOS – zatrudniony w  Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie

  Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego to prestiż, możliwość uzyskania zatrudnienia na podstawie mianowania , ale również wiąże się  ze wzrostem od 1 września 2022 r.  wynagrodzenia zasadniczego.

  źródło i foto :lask.pl

  Udostępnij