• Załącznik do Zarządzenia Nr 108 /2017

  Burmistrza Rzgowa

  z dnia 15 marca 2017 r.

   

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  – PODINSPEKTORA DS. INWESTYCYJNYCH

   

  Burmistrz Rzgowa

  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów

  na wolne stanowisko urzędnicze –

   

  podinspektora ds. inwestycyjnych

  …………………………………………..

  (nazwa stanowiska pracy)

   

  w Urzędzie Miejskim  w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów

  …………………………………………….

  (nazwa i adres jednostki)

   

  Data publikacji oferty: 15.03.2017 r.

  Data ważności oferty:  30.03.2017 r.

   

  1. Nazwa i adres jednostki:                 Urząd Miejski  w Rzgowie,

               Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów

  1. Nazwa stanowiska pracy: podinspektor ds. inwestycyjnych

   

                 

  III. Wymagania:

  1.Wymagania niezbędne:

  1) obywatelstwo polskie;

  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

  4) nieposzlakowana opinia;

  5) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku (preferowane wyższe techniczne, kierunek budownictwo);

  6)  brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. inwestycyjnych.

   

   

  1. Wymagania dodatkowe:

  1) znajomość przepisów wynikających z:

  – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.  Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z póżn. zm.),

  –  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1422);

  2) specjalizacja budowlana w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego lub wod-kan;

  3) doświadczenie uzyskane w pracowniach projektowych lub firmach wykonawczych związane z budownictwem;

  4) umiejętność obsługi programów kosztorysowych typu Norma;

  5) znajomość programu Autocad;

  6) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych w zakresie edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego (w tym MS Office) oraz obsługi urządzeń biurowych (urządzenie wielofunkcyjne, faks itp.);

  7) prawo jazdy kat. B;

  8) mile widziana znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  w szczególności samorządu szczebla gminnego;

  9) umiejętność dobrej organizacji pracy, zarządzania informacją, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność  na stres;

  10) gotowość podjęcia zatrudnienia w miesiącu kwietniu  2017 r.

   

  Wymagania dodatkowe zostaną przez Komisję Konkursową zweryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

   

   

   

   

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na stanowisku podinspektora ds. inwestycyjnych będzie należało
  w szczególności:

  1) praca przy nadzorze realizacji zadań wykonywanych przez Referat Inwestycji w zakresie przygotowania, nadzorowania i odbioru robót;

  2) wykonywanie kosztorysów i obmiarów projektowanych inwestycji oraz weryfikacja dokumentacji dostarczonej przez projektantów;

  3) współpraca z przedstawicielami jednostek podległych Gminie Rzgów w zakresie planowanych inwestycji;

  4) archiwizacja i porządkowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej;

  5) współpraca z pozostałymi pracownikami referatu inwestycji i innych referatów Urzędu Miejskiego w Rzgowie przy realizacji zadań wspólnych wykraczających poza zakres podstawowych obowiązków.

   

   

  1. Warunki pracy na danym stanowisku:

  1) miejsce pracy: Urząd Miejski w Rzgowie,  Plac 500 – lecia 22, 95-030 Rzgów.

  Budynek piętrowy, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oferta pracy dostępna dla osób niepełnosprawnych;

  2) wymiar etatu – pełny etat

  Liczba godzin pracy w tygodniu: podstawowy system czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 – dniowym tygodniu pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym;

  3) rodzaj zatrudnienia: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;

  4) rodzaj pracy: praca posiada charakter administracyjno – biurowy,  polega na współpracy z innymi pracownikami i bezpośrednim kontakcie z interesantami, praca na terenie Gminy Rzgów, wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na wskazanym stanowisku pracy;

  5) stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy, odpowiednie oświetlenie, biurko, szafy, telefon;

  6) pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy.

   

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż  6%.

   

  VII. Wymagane dokumenty:

  1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  2)  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

  3)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  4)  oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

  5)  oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

  6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. inwestycyjnych (praca przy komputerze i w terenie);

  7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora ds. inwestycyjnych (w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczeń, certyfikatów ukończonych kursów);

  8) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy – kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia np. zaświadczeń o zatrudnieniu (jeżeli kandydat legitymuje się doświadczeniem zawodowym);

  9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902);

  10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu  rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

   

  Oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

  Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

   

   

   

  VIII. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego  z dopiskiem:

  „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. inwestycyjnych

  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30  marca  2017 r.  do godz. 15.00,

   w sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów,

  lub przesłać na adres:  Urząd  Miejski w Rzgowie, Plac 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

   

  Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Rzgowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Dodatkowe informacje

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. inwestycyjnych przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Rzgowa, na podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rzgów – wprowadzonego Zarządzeniem Nr 143/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 13 września 2016 roku (Regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (http://bip.rzgow.pl) oraz w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac  500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów).

  Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. inwestycyjnych zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie  – pok. 34 oraz telefonicznie pod nr 42 – 214 – 12 – 10 wew. 124. Informacji udziela: Katarzyna Berczak – Lato

   

   

  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. inwestycyjnych będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (http://bip.rzgow.pl) w zakładce „Menu podmiotowe” – „Nabór na wolne stanowiska pracy” oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac  500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów.

   

   

   

  Burmistrz Rzgowa

  /-/ Mateusz Kamiński

  Udostępnij