• W środę tj. 28 wrze­śnia 2016 roku na obiek­tach łaskiego Cen­trum Sportu i Rekre­acji odbędą się kon­sul­ta­cje szko­le­niowo- selek­cyjne rocz­nika 2005 do kadry Łódz­kiego Związku Piłki Noż­nej. Na kon­sul­ta­cje przez tre­ne­rów Mar­cina Maty­siaka oraz Marka Przy­była powo­łani zostali także zawod­nicy naszego klubu Jan Szew­czyk, oraz Polega Piotr wycho­wan­ko­wie tre­nera Andrzeja Mary. Poni­żej cała lista powo­ła­nych zawod­ni­ków.

  Zawod­nicy powinni posia­dać ze sobą karty zdro­wia, strój spor­towy oraz potwier­dzić udział w kon­sul­ta­cji do dnia 26.09.2016. Roz­po­czę­cie kon­sul­ta­cji o godzi­nie 15.00

  1. Mazur Karol – SPN Diament

  2. Kowalczyk Przemysław – Pogoń Zd – Wola

  3. Orzechowski Jakub – Warta Sieradz

  4. Jendryka Jakub – Pogoń Zd- Wola

  5. Wrzesiński Mikołaj – SPN Diament

  6. Józefczyk Łukasz – Pogoń Zd – Wola

  7. Owczarek Maciek – Pogoń Zd – Wola

  8. Domagalczyk Marek – Pogoń Zd -Wola

  9. Bonecki Miłosz – Piast Błaszki

  10. Przebierała Maksymilian – WKS Wieluń

  11. Marczak Mateusz – SPN Diament

  12. Szewczyk Jan – MULKS Łask

  13. Muzaj Karol – SPN Diament

  14. Janiak Łukasz – Akademia Sieradz

  15. Majtyka Jakub – WKS Wileuń

  16. Radomski Kajatek – Pogoń Zd – Wola

  17. Napieraj Jerzy – WKS Wieluń

  18. Szymczak Seweryn – WKS Wieluń

  19. Filipiak Adrian – Pogoń Zd – Wola

  20. Woźniak Filip – Pogoń Zd – Wola

  21. Kajszczak Adam – SPN Diament

  22. Janiszewski Jakub – Warta Sieradz

  23. Polega Piotr – MULKS Łask

  24. Stangret Maksymilian – Pogoń Zd- Wola

  25. Theodoridis Mikołaj – Pogoń Zd -Wola

  26. Młynarczyk Antek – SPN Diament

  27. Białek Stanisław – Akademia Sieradz

  28. Białek Jan – Akademia Sieradz

  Udostępnij