• Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gminy wiejskie będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa tej gminy, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy. Dla jednej miejscowości może zostać złożony tylko jeden wniosek. Jeżeli sołectwo obejmuje kilka miejscowości, wówczas gmina może złożyć więcej niż jeden wniosek, pod warunkiem, że projekty realizowane będą w różnych Miejscowościach. Na co można uzyskać dofinansowanie? Zadania zostały podzielone na cztery kategorie: poprawa ładu przestrzennego, rozwój społeczności lokalnych, poprawa dostępu do sektora kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji promocja gminy. Do składania wniosków zachęca Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego: – Gminy mogą np. promować swoje produkty regionalne, organizować wystawy, imprezy i konkursy promujące swój region, budować place zabaw dla dzieci, kupować sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych, czy organizować wydarzenia kulturalne. Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż 5.000 zł, a termin realizacji dofinansowanego projektu musi się zmieścić między 1 września a 15 listopada tego roku. Wnioski przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2016 roku. UWAGA! Decyduje data wpływu do urzędu! Łączna pula do rozdysponowania wynosi 150 tys. zł, co oznacza, że dofinansowanych zostanie przynajmniej 30 projektów

    Udostępnij