• Starostwo Powiatowe w Łasku ogłosiło konkurs na zaprojektowanie logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku. Prace można zgłaszać do 11 marca br. Konkurs polega na zaprojektowaniu i opracowaniu projektu graficznego logo, które będzie promowało wydarzenie sportowe organizowane cyklicznie od 2006 roku na terenie  powiatu łaskiego. Grafika będzie umieszczana na materiałach promocyjnych, w folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Łasku. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać do symboliki terytorialnej i papieskiej. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z regulaminem konkursu znajdującym się na stronie internetowej starostwa powiatowego i akceptują jego postanowienia, złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na organizatora całości autorskich praw majątkowych do logo, złożą oświadczenie, że nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, Wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
    Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, lub przesłać pocztą na adres organizatora w terminie do11.03.2016 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku”. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci profesjonalnego pakietu do projektowania graficznego marki COREL.

    Udostępnij