• Osoby, których nie stać na pomoc prawną, od 1 stycznia mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnika

  Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, miasta na prawach powiatu, a także same powiaty mają obowiązek zapewnienia mieszkańcom bezpłatnej opieki prawnej.

  Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które przedłożą oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, osoby, które ukończyły 65. lat osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, którzy przedłożą zaświadczenie, weterani, którzy przedłożą ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, którzy złożą oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym warunku.

  Pomoc prawna będzie polegała na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

  Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy,  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

  Bezpłatna pomoc prawna obejmuje konsultacje tylko na etapie przedsądowym, ale nie we wszystkich sprawach, ponieważ ustawodawca wskazał również szereg dziedzin, w których możliwość uzyskania nieodpłatnej porady jest niestety niemożliwe.

  W powiecie łaskim będzie można skorzystać z kilku punktów bezpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich znajdować się będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Łasku (ul. 9 Maja 33 A). Mieszkańcy  na konsultacje prawne mogą udać się w  poniedziałki od godz. 14.00-18.00, we wtorki  w godz. 11.00-15.00, w środy  w godz. 08.00-12.00, w  czwartki  w godz. 08.00-12.00 oraz w piątki  w godz. 11.00-15.00. Ponadto z bezpłatnych porad prawnych będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Buczek. Punkt będzie działał w Urzędzie Gminy Buczek dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w godz. od 8.00 do 12.00. Bezpłatne porady prawne udzielane również będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie dwa razy w tygodniu, w poniedziałki od godz.14.00 do 18.00 oraz w czwartek od godz. 11.00 do 15.00 oraz w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach raz w tygodniu w środy od godz. 8.00 do 12.00.

  Udostępnij