• Radni miejscy uchwalili nowe stawki podatków. Podatki wzrosły nieznacznie lub minimalnie zostały obniżone.  Radni nie mogą uchwalać podatków wedle własnych kryteriów. Ich maksymalne stawki zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 5 sierpnia 2015 roku. W związku z tymi wytycznymi Rada Miejska w Łasku niektóre podatki musiała obniżyć. Taka zmiana dotknęła budynki lub ich części, które związane są z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej), zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. W roku 2015 taki podatek wynosił 4,70 zł. Na rok 2016 ministerstwo ustaliło, że maksymalna kwota tego świadczenia może wynieść 4,65 zł. Radni zostali więc zmuszeni do wprowadzenia obniżki.

    To samo dotyczy budynków (lub ich części) rekreacji indywidualnej,w tych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje stworzone do wykonywania takich zadań. W 2015 takie instytucje płaciły podatek w wysokości 7,73 zł. Dzięki rozporządzeniu będą płacić mniej, bo 7,68 zł.

    Podatki od gruntów za metr kw. w 2016 roku będą wyglądały następująco:

    Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,78 zł. W roku 2015 wynosił tyle samo. Maksymalnastawka to 0,90 zł. Od jezior zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,50 zł. Ten podatekrównież nie uległ zmianie, a jego maksymalna wartość to 4,58 zł. Odpozostałych gruntów za m/kw. powierzchni w roku 2016 zapłacimy 0,30zł. Tutaj można zaobserwować podwyżkę, ponieważ w roku 2015 wynosiłon 0,29 zł. Ministerstwo maksymalną jego stawkę ustaliło na 0,47zł. Podatek od budynków mieszkalnych (liczony od m/kw.) w roku 2016wyniesie 0,70 zł. W tym przypadku także obserwujemy podwyżkę wstosunku do roku 2015, w którym ten podatek kształtował się napoziomie 0,69 zł. Jego maksymalna wartość to 0,75 zł. Zmiana niedotknęła za to przedsiębiorców z gminy Łask, którzy podatek odbudynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,zapłacą taki sam jak w 2015 roku, czyli 20,50 zł. Jego maksymalnawartość ustalona przez ministerstwo to 22,86 zł. Co ciekawe, resortna 2015 rok granicę tego podatku ustalił na 23,12 zł.Właściciele budynków zajętych na prowadzenie działalnościgospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnymtakże będą płacić tyle samo co 2015 roku, czyli 9,89 zł.Maksymalnie rada mogłaby go ustalić na 10,68 zł. Właścicielibudynków gospodarczych czeka podwyżka. W 2016 roku zapłacą 4,20 zł(w 2015 roku wynosił on 4 zł). Górna granica ustalona przezministerstwo to 7,77 zł. O większe wydatki nie muszą martwić się osoby posiadające garaż. Podatek będzie wynosił tyle samo, czyli 7,50 zł. Maksymalna stawka to 7,68 zł. Od budowli podatek jest bezzmian, czyli 1,5% wartości (maksymalnie 2%).  Według wyliczeń, takie ustalone podatki stawku od nieruchomości dadzą planowany wpływ dochodów do budżetu:10 mln 700 tys. zł. Jeśli gmina Łask ustaliłaby maksymalne stawki dochodów podane przez Ministra Finansów, do kasy urzędu trafiłoby o 2 mln 250 tys. zł więcej.

    Udostępnij