• Magazyn samorządowy „Wspólnota” w 2013 r. opublikował ranking „najbardziej zadłużonych samorządów”, z którego wynikało, że Powiat Łaski w skali Województwa Łódzkiego w końcu 2012 r. zajął I miejsce w gronie najmniej zadłużonych Powiatów ze wskaźnikiem 4% na 60% możliwych oraz 16 miejsce w skali całego kraju. Sytuacja Powiatu uległa znaczącej zmianie w 2013 r. w związku z przejęciem długu po SP ZOZ w Łasku na kwotę ponad 38,4 mln zł. Źródłem spłaty tych zobowiązań była pożyczka z budżetu państwa oraz środki własne Powiatu. W 2013 r. na spłatę długu szpitala powiat wydatkował kwotę prawie 16,7 mln zł (w tym 16 mln zł z pożyczki z budżetu państwa, która jest oprocentowana na 3 % w skali roku). Spłata pozostałego długu rozłożona była na lata 2014-2027, to przede wszystkim wysokooprocentowane zadłużenie wobec  firmy MW Trade.
  W pierwszym półroczu tego roku zarząd oraz Rada Powiatu Łaskiego uznały, że sytuacja finansowa powiatu pozwala na spłatę zobowiązania wobec firmy M.W. Trade. Planowane do spłaty w latach 2015-2027 zadłużenie wobec tej firmy wynoszące ponad 16 mln zł zostało rozliczone w 2014 roku. Kapitał został spłacony w całości w kwocie 8.034.536 zł, a prawie 8 mln zł odsetek naliczonych do 2027 r. nie podlegało spłacie. Źródłem finansowania tej operacji był częściowo kredyt długoterminowy z oprocentowaniem 3,4 % w skali roku oraz wolne środki powiatu z 2013 r. Ponadto część zobowiązań szpitala, po przejęciu przez powiat, została umorzona na kwotę prawie 2,1 mln zł. Zostały także zawarte ugody z 82 wierzycielami szpitala, którzy zrezygnowali z części odsetek  na kwotę ponad 202 tys. zł, a część zobowiązań po weryfikacji z wierzycielami zmniejszyła się lub uległa przedawnieniu.  W związku z zawartymi ugodami otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia dotację w kwocie 203 tyś. zł, która została przeznaczona na spłatę przejętych długów szpitala. Reasumując faktyczne zadłużenie Powiatu na koniec 2013 r. to kwota 25.796.629 zł, na które składają się:
  a) wcześniej zaciągnięte przez Powiat Łaski kredyty i pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi (1.364.576 zł);
  b) pożyczka z budżetu państwa na spłatę w 2013 roku zobowiązań SP ZOZ w Łasku – 16.044.300 zł;
  c) zobowiązania przejęte przez Powiat Łaski w związku z przekształceniem SP ZOZ w Łasku w sp. z o.o. do spłaty w latach 2014-2027 (zgodnie z ustawą o finansach publicznych do długu wlicza się tylko kapitał bez odsetek) – 8.387.753 zł.
  Odnosząc ten dług do zrealizowanych dochodów powiatu za 2013 r. w kwocie 40.694.979 zł z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń dotyczących zobowiązań przejętych po SP ZOZ w Łasku, wskaźnik zadłużenia jest na poziomie 42,78%, a więc mieści się w dopuszczalnym 60%. Wskaźniki zadłużenia Powiatu Łaskiego są zachowane zarówno w bieżącym roku, jak i w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Łaskiego na lata 2014-2028. Pomimo realizacji Programu Postępowania Naprawczego, którego  wprowadzenie było koniecznym warunkiem pozyskania pożyczki z budżetu państwa, Powiat nie tylko realizuje swoje zadania ustawowe, ale prowadzi także liczne inwestycje. Na dzień 30 września 2014 r. Zarząd i Rada Powiatu Łaskiego przeznaczyły na wydatki majątkowe kwotę 4.745 tyś. zł.
  Przejęte zadłużenie szpitala oczywiście zwiększyło dług Powiatu, ale zostały zabezpieczone środki finansowe na jego obsługę. Wartość wszystkich zobowiązań wynikających z obsługi długu po szpitalu do spłaty w latach 2014-2028 to ponad 27,8 mln zł. W tym samym okresie planowane wpływy z czynszu dzierżawnego to kwota 37,6 mln zł. Trudna, ale konieczna decyzja o wydzierżawieniu nieruchomości szpitala umożliwiła spłatę zobowiązań po SP ZOZ w Łasku z czynszu, a nawet powstała nadwyżka ponad 9 mln zł. Dług szpitala jest więc spłacany z czynszu, a nie poprzez wyprzedaż majątku powiatu.
  W świetle powyższych informacji, Państwu pozostawiam ocenę sytuacji finansowej powiatu oraz odpowiedź na pytanie, czy podjęte decyzje przez władze Powiatu Łaskiego w zakresie dzierżawy SP ZOZ w Łasku były odpowiedzialne, mając na uwadze fakt, że w szpitalu wciąż pracuje 361 osób, mieszkańcy Powiatu Łaskiego mają się gdzie leczyć, a majątek szpitala jest wciąż majątkiem powiatu.

  Udostępnij